การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล โดยมี นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม  ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เป็นรองประธาน และนายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ และมีผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนจากหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้รับทราบดังนี้ ๑) คำสั่งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ๒) คำสั่งคณะอนุกรรมการกำกับ ติดตาม และประเมินผล ที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการ และ ๓) การแต่งตั้ง ให้ นายอนุชา นาคาศัย เป็นประธานอนุกรรมการฯ

ในการนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานและการประเมินผลการปฏิบัติงานของ คทช. ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๐ (๑๐) แห่ง พ.ร.บ.คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน โดยฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดำเนินงานการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ บูรณาการ ในการดูแลรักษา การสงวนหวงห้าม การอนุรักษ์ การฟื้นฟูและพัฒนาซึ่งที่ดิน การกระจายการถือครองที่ดิน การใช้ประโยชน์อย่างสมดุล หรือการแก้ไขปัญหาด้านที่ดิน รวมทั้งการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้การใช้ที่ดินมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ เป็นธรรม และยั่งยืน ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้ ๑) พ.ร.บ. คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒) พ.ร.บ. ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (สคทช.) ๓) คณะอนุกรรมการภายใต้ คทช. ๔) มติคณะรัฐมนตรีที่ คทช. เสนอ ๕) ผลการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ๖) แผนงาน/โครงการ ๗) ข้อร้องเรียน ๘) การเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี และ ๙) งบประมาณ

ทั้งนี้ ให้ฝ่ายเลขานุการฯ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของ คทช. เสนอที่ประชุม คทช. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ พิจารณา ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเพื่อทราบ และเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม