การประชุมคณะอนุกรรมการสารสนเทศที่ดินและทรัพยากรดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสารสนเทศที่ดินและทรัพยากรดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๑ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ โดยมี นายณัฐวุฒิ เปลื้องทุกข์ ทำหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ และนายสกุลยุช ศรุตานนท์ ทำหน้าที่อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมมีมติรับทราบ ดังนี้ ๑) คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ๒) คำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการสารสนเทศที่ดินและทรัพยากรดิน ๓) ความคืบหน้าของการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และ ๔) การดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

ในการนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบแนวทางการดำเนินการในการพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ดินและทรัพยากรดิน  โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการ นโยบายที่ดินแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมกว่า ๕๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม