การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม (กตป.) ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๑ อาคารทิปโก้ ๒ โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล เป็นประธานอนุกรรมการ นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. รองประธาน และนางณัฐิยา ลาภเลิศสุข ผู้อำนวยการกองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบต่อรายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report) โครงการจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๔ และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเป็นที่ปรึกษาโครงการฯ รับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปดำเนินการจัดทำร่างรายงานสถานการณ์ฯ ฉบับที่ ๑ ต่อไป โดยการประชุมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในห้องประชุม และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รวมถึงเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวน ๓๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม