การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๑ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ โดยมี นายสุรพล ดวงแข ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อมเป็นประธานการประชุม ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ. เป็นรองประธาน และนางอรวรรณ ดนัยบุตร ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุม ได้เห็นชอบเรื่องที่สำคัญ คือ ๑) โครงการส่งเสริมการจัดการป่าชุ่มน้ำในลุ่มน้ำอิงตอนล่างอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นของสมาคมแม่น้ำเพื่อชีวิต ๒) ผลการวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมโครงการเบื้องต้น กรณีโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ในช่วงการเปิดรับข้อเสนอโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนคณะอนุกรรมการฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมกว่า ๓๕ คน พร้อมกันนี้ กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อมได้มอบการ์ดอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้แก่ประธาน และคณะอนุกรรมการฯ ทุกท่านด้วย

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม