การประชุมคณะอนุกรรมการ พิจารณาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.) ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๒ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ โดยมีนายสันติ บุญประคับ เป็นประธานการประชุม นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ.เป็นอนุกรรมการ และนายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ โดยที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบการปรับแก้ไขมาตรการในร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม จำนวน ๓ ฉบับ คือ ร่างประกาศกระทรวงฯ จังหวัดพังงา พ.ศ. …. รวมถึงร่างประกาศกระทรวงฯ จังหวัดกระบี่ พ.ศ. …. และร่างประกาศกระทรวงฯจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. …. และรับทราบเรื่องการดำเนินโครงการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และประกาศกระทรวงฯ จังหวัดพังงา ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ และเรื่องความก้าวหน้าการดำเนินการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม รวม ๕ ฉบับ โดยมีคณะอนุกรรมการฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จำนวนกว่า ๔๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม