การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายสุรพล ดวงแข ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ และดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธาน โดยมีนางอัศนี กุลประดิษฐ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบเรื่องที่สำคัญ คือ ๑) ผลการวิเคราะห์และประเมินความเหมาะสมโครงการเบื้องต้น กรณีโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ในช่วงการเปิดรับข้อเสนอโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ๒) แนวทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมให้แก่อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และ ๓) การประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (โครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ) ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีผู้แทนจากคณะอนุกรรมการฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สผ. และเจ้าหน้าที่ กบก. เข้าร่วมกว่า ๓๕ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม