การประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมายความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมายความหลากหลายทางชีวภาพครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๑๐๐๓ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ โดยมี ดร.ธนิต ชังถาวร ประธานอนุกรรมการกฎหมายความหลากหลายทางชีวภาพ นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่รองประธานและอนุกรรมการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการกฎหมายความหลากหลายทางชีวภาพ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาสรุปผลการรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลาย
ทางชีวภาพ พ.ศ. … รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคำชี้แจงเหตุผลในประเด็นที่สำคัญภายใต้ (ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. … ก่อนนำไปเปิดเผยต่อสาธารณชนและดำเนินการเพื่อนำเสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. … ต่อคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี ตามขั้นตอนต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม