การประชุมคณะอนุกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.) จัดการประชุมคณะอนุกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๑ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒  โดยมีนายสันติ บุญประคับ เป็นประธานการประชุม นายประเสริฐ ศิรินภาพร เป็นรองประธาน และนางอินทิรา เอื้อมลฉัตร ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ มีผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ ๓๐ คน โดยที่ประชุมมีวาระเพื่อพิจารณาที่สำคัญ คือ (ร่าง) ผังแนวคิดการจัดทำแผนผังภูมินิเวศของพื้นที่ภาคเหนือตามขอบเขตพื้นที่ลุ่มน้ำของประเทศที่เหมาะสมต่อการใช้พื้นที่ทางภูมินิเวศ ภายใต้โครงการจัดทำแผนผังภูมินิเวศเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงนิเวศ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายในการผังแนวคิดการจัดทำแผนผังภูมินิเวศของพื้นที่ภาคเหนือ ๙ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยาจังหวัดแพร่ จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน และจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามขอบเขตพื้นที่ลุ่มน้ำของประเทศที่เหมาะสมต่อการใช้พื้นที่ทางภูมินิเวศซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติแผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs) เป้าหมายที่ ๑๑ การพัฒนาเมืองและการตั้งถิ่นฐานที่มีความปลอดภัยมีภูมิต้านทานและยั่งยืน 

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม