การประชุมคณะอนุกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.) จัดการประชุมคณะอนุกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๑ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒  โดยมีนายสันติ บุญประคับ เป็นประธานการประชุม นายประเสริฐ ศิรินภาพร เป็นรองประธาน และนางอินทิรา เอื้อมลฉัตร ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ มีผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ ๓๐ คน โดยที่ประชุมมีวาระเพื่อพิจารณาที่สำคัญ คือ (ร่าง) ผังแนวคิดการจัดทำแผนผังภูมินิเวศของพื้นที่ภาคเหนือตามขอบเขตพื้นที่ลุ่มน้ำของประเทศที่เหมาะสมต่อการใช้พื้นที่ทางภูมินิเวศ ภายใต้โครงการจัดทำแผนผังภูมินิเวศเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงนิเวศ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายในการผังแนวคิดการจัดทำแผนผังภูมินิเวศของพื้นที่ภาคเหนือ ๙ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยาจังหวัดแพร่ จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน และจังหวัดอุตรดิตถ์ ตามขอบเขตพื้นที่ลุ่มน้ำของประเทศที่เหมาะสมต่อการใช้พื้นที่ทางภูมินิเวศซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติแผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs) เป้าหมายที่ ๑๑ การพัฒนาเมืองและการตั้งถิ่นฐานที่มีความปลอดภัยมีภูมิต้านทานและยั่งยืน 

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

betgaranti giriş kolaybet giriş epoksi zemin kaplama fiyatları maksibet youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort mersin escort bayan beylikdüzü escort alaçatı escort istanbul escort