การประชุมคณะอนุกรรมการฯด้านการบูรณาการนโยบายและแผน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) จัดการประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการบูรณาการนโยบายและแผน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่ออังคารที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๑๐๐๑ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ โดยมี นายอดิศร นุชดำรงค์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานอนุกรรมการ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. เป็นรองประธานอนุกรรมการคนที่ ๑ พร้อมด้วย ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ. โดยมี ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๙๓ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑ และรับทราบเรื่องสำคัญ ได้แก่ ๑) หลักการแบ่งปันปริมาณคาร์บอนเครดิต (ก๊าซเรือนกระจกที่กักเก็บได้) จากโครงการ T-VER ด้านป่าไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ของรัฐ ที่ได้ขึ้นทะเบียนโครงการกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ๒) การเพิ่มเติมเงื่อนไขประเภทกิจการห้องเย็น หรือกิจการห้องเย็นและขนส่งห้องเย็น เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิด BCG และ ๓) ผลการวิเคราะห์ข้อดี – ข้อเสีย และศึกษาศักยภาพความพร้อมของประเทศไทย ในการดำเนินความร่วมมือลดก๊าซเรือนกระจกผ่านกลไกตลาดระหว่างประเทศ ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีผู้แทนในคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมกว่า ๖๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม