การประชุมคณะอนุกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( สผ. ) นายสันติ บุญประคับ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ โดยมี นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. เป็นรองประธานนางอินทิรา เอื้อมลฉัตร ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานในคณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนประมาณ ๓๐ คน      ที่ประชุมมีมติรับทราบ (๑) ความเป็นมาและความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ ASEAN SDGs Frontrunner Cities Programme และ (๒) ผลการประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนครั้งที่ ๑๘ (18th Meeting of the ASEAN Working Group on Environmentally Sustainable Cities: 18th AWGESC) ซึ่งมีมติที่สำคัญจากการประชุมคือ คณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน จะใช้ตัวชี้วัดในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (ปรับปรุงล่าสุด) สำหรับด้านอากาศ น้ำ ขยะ และพื้นที่สีเขียว ร่วมกับความหลากหลายทางชีวภาพ (Singapore Index: SI) สำหรับการประเมินเมืองเพื่อรับรางวัลทั้งประเภทเสนอโดยประเทศ (City Nomination) และประเภทแข่งขัน (Certificate of Recognition)
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่อง โครงการรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนพ.ศ. ๒๕๖๔ (ASEAN Environmentally Sustainable Cities Award 2021: ASEAN ESC Award 2021) และมีมติ (๑) รับทราบผลการจัดลำดับคะแนนเอกสารในเบื้องต้นของเมือง (เทศบาล) ที่เข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเข้ารับรางวัลอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (ASEAN ESC Award 2021) (๒) เห็นชอบให้มีการลงพื้นที่เพื่อประเมินเมืองทั้ง ๑๓ เทศบาล รวมทั้ง เห็นชอบกับแผนงานและกำหนดการลงพื้นที่เพื่อประเมินเมือง (เทศบาล) ที่เข้าร่วมการคัดเลือกฯ (๓) เห็นชอบให้ผู้แทนในคณะอนุกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ ร่วมสำรวจพื้นที่เพื่อประเมินเมือง (เทศบาล) ที่เข้าร่วมการคัดเลือกฯ และ (๔) ให้ฝ่ายเลขานุการฯ รับข้อสังเกตจากคณะอนุกรรมการฯ ไปปรับปรุงการพัฒนาตัวชี้วัดอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน เพื่อนำเสนอคณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน (ASEAN Working Group on Environmentally Sustainable Cities: AWGESC) ในการประชุมครั้งที่ ๑๙ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป

จัดทำโดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม