การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( สผ.) โดย กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.)  ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ครั้งที่ ๔ /๒๕๖๓เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๖๐๒ ชั้น ๖ อาคาร สผ. โดยมี ศาสตราจารย์ ธเรศ ศรีสถิตย์ เป็นประธาน และดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธาน และมีนายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมมีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ๒ เรื่อง  ๑) โครงการชุมชนต้นแบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกอง และถ่านชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ (PM 2.5) จากการเผาในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ดำเนินการโดยคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ ๒) โครงการพัฒนาต้นแบบการจัดการขยะบนเกาะหลีเป๊ะอย่างยั่งยืน โดยมูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (มูลนิธิ 3R) ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมประชุมประมาณ ๓๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์   สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม