การประชุมคณะอนุกรรมการ กลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๖๐๓ อาคาร สผ. ศาสตราจารย์ธเรศ ศรีสถิตย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่ รองประธาน นางอัศนี กุลประดิษฐ์ รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่อนุกรรมการและฝ่ายเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบเรื่องที่สำคัญ ได้แก่ ๑) โครงการบริหารจัดการขยะจากต้นทางอย่างยั่งยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วม พื้นที่ชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช ดำเนินการโดย เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ๒) (ร่าง) หลักเกณฑ์ วิธีการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการขนาดเล็กตามมาตรา ๒๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ๓) โครงการศึกษาแนวทางการปฏิรูปกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีอนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนประมาณ ๔๐ คน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม