การประชุมคณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) นายอดิศร นุชดำรงค์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมี นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการฯ ซึ่งได้เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ จำนวน ๕ เรื่อง  ได้แก่ ๑) ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ ครั้งที่ ๕๗  (57th Meeting of the Standing Committee) ๒) ผลการเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานร่วมว่าด้วยการพิทักษ์สิ่งแวดล้อมระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ครั้งที่ ๒ ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย  ๓) ความก้าวหน้าการเสนอแม่น้ำสงครามตอนล่าง จังหวัดนครพนม เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Sites) ๔) การดำเนินงานโครงการ Maximizing Carbon Sink Capacity and Conserving Biodiversity through Sustainable Conservation, Restoration and Management of Peat- swamp Ecosystems และ ๕) ผลการดำเนินงานโครงการ Conserving Habitats for Globally Important   Flora and Fauna in Production Landscapes  มติที่ประชุม รับทราบ และได้ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการ ต่อการดำเนินงานใน ๓ เรื่อง ได้แก่  ๑) ร่าง ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการอนุรักษ์ คุ้มครอง และใช้ประโยชน์ถิ่นอาศัยของชนิดพันธุ์พืชและสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ในพื้นที่ภาคการผลิต มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับปรุงตามความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ และนำเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อพิจารณาต่อไป ๒) การทบทวนขั้นตอนในการเสนอพื้นที่เครือข่ายนกอพยพในเส้นทางการบินเอเชียตะวันออก – ออสเตรเลีย มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อพิจารณาต่อไป และ ๓) ร่าง คู่มือกระบวนการการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำแบบมีส่วนร่วม มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ปรับปรุง ร่าง คู่มือฯ ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนประมาณ ๔๐ คน    

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม