การประชุมคณะอนุกรรมการ ความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านการประสานท่าทีเจรจา และความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ 2/2562

เมื่อวันพุธที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพด้านการประสานท่าทีเจรจาและความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยมี ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ซึ่งได้เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ จำนวน ๓ เรื่อง คือ ๑.) ความก้าวหน้าการจัดทำรายงานแห่งชาติว่าด้วยการดำเนินงานตามพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ ฉบับที่ ๔  ๒.) กำหนดการประชุมภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและกรอบอาเซียน ในระหว่างปี ค.ศ. ๒๐๑๙ – ๒๐๒๐  และ ๓.) เลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่ง นอกจากนั้นที่ประชุมมีมติเห็นชอบต่อท่าทีและความเห็นของประเทศไทยต่อเนื้อหาวาระการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจว่าด้วยการดำเนินงานตามมาตรา 8(j) และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๑๑ (WG8j 11) และการประชุมคณะที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ วิชาการและเทคโนโลยี ครั้งที่ ๒๓ (SBSTTA 23) และมอบหมายให้ผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมนำเสนอความเห็นดังกล่าวในระหว่างการประชุมต่อไป ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนประมาณ ๒๕ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม