การประชุมคณะอนุกก.นโยบาย บริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล โดยมี ดร. รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เลขาธิการ สผ.) เป็นรองประธาน นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ และมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย อนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

ที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งคณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการได้เสนอเรื่องเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา จำนวน ๓ เรื่อง โดยที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้

๑) เห็นชอบร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและขับเคลื่อนนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน

๒) การจำแนกประเภทที่ดิน จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดนครพนม (ขอเปลี่ยนแปลงมติคณะรัฐมนตรีเดิมเฉพาะแห่ง) ที่ประชุมมีมติควรเสนอคณะทำงานติดตามและขับเคลื่อนนโยบายฯ เพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อมูล และให้รับข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาด้วย พร้อมทั้งให้ความเห็นประกอบการพิจารณา แล้วให้เสนอกลับมายังคณะอนุกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอ คทช.ต่อไป และ

๓) การเร่งรัดจำแนกประเภทที่ดิน ในพื้นที่ป่าไม้ถาวรนอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ที่ยังไม่ได้สำรวจและจำแนกประเภทที่ดินอย่างละเอียด เนื้อที่ประมาณ ๔.๓๑ ล้านไร่ ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน ดำเนินการสำรวจข้อมูลที่ดินพื้นที่ป่าไม้ถาวรนอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ยังไม่ได้มีการดำเนินการสำรวจจำแนกประเภทที่ดิน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๒๕ (แก้ไขเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๒๗) และให้รายงานผลการดำเนินงาน เมื่อดำเนินการสำรวจเสร็จสิ้นแล้ว นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ แบบบูรณาการมาตราส่วน ๑:๔๐๐๐ (One Map) และรับทราบการแก้ไขปัญหาพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่กองทัพภาคที่ ๓ ส่งกลับคืนกรมป่าไม้ ท้องที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ และมอบหมายให้คณะทำงานกลั่นกรองฯ พิจารณาให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการนโยบายฯ ต่อไป     

            

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

betgaranti giriş kolaybet giriş epoksi zemin kaplama fiyatları maksibet youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort mersin escort bayan beylikdüzü escort alaçatı escort istanbul escort