การประชุมคณะอนุกก.นโยบาย บริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล โดยมี ดร. รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เลขาธิการ สผ.) เป็นรองประธาน นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ และมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย อนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

ที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งคณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะอนุกรรมการนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการได้เสนอเรื่องเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา จำนวน ๓ เรื่อง โดยที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้

๑) เห็นชอบร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและขับเคลื่อนนโยบาย แนวทาง และมาตรการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน

๒) การจำแนกประเภทที่ดิน จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดนครพนม (ขอเปลี่ยนแปลงมติคณะรัฐมนตรีเดิมเฉพาะแห่ง) ที่ประชุมมีมติควรเสนอคณะทำงานติดตามและขับเคลื่อนนโยบายฯ เพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อมูล และให้รับข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการฯ ไปพิจารณาด้วย พร้อมทั้งให้ความเห็นประกอบการพิจารณา แล้วให้เสนอกลับมายังคณะอนุกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอ คทช.ต่อไป และ

๓) การเร่งรัดจำแนกประเภทที่ดิน ในพื้นที่ป่าไม้ถาวรนอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ที่ยังไม่ได้สำรวจและจำแนกประเภทที่ดินอย่างละเอียด เนื้อที่ประมาณ ๔.๓๑ ล้านไร่ ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน ดำเนินการสำรวจข้อมูลที่ดินพื้นที่ป่าไม้ถาวรนอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ยังไม่ได้มีการดำเนินการสำรวจจำแนกประเภทที่ดิน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๒๕ (แก้ไขเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๒๗) และให้รายงานผลการดำเนินงาน เมื่อดำเนินการสำรวจเสร็จสิ้นแล้ว นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ แบบบูรณาการมาตราส่วน ๑:๔๐๐๐ (One Map) และรับทราบการแก้ไขปัญหาพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ที่กองทัพภาคที่ ๓ ส่งกลับคืนกรมป่าไม้ ท้องที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ และมอบหมายให้คณะทำงานกลั่นกรองฯ พิจารณาให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการนโยบายฯ ต่อไป     

            

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม