การประชุมคณะทํางานจัดทํายุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย

เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ได้จัดการประชุมคณะทํางานจัดทํายุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย สาขาพลังงาน สาขาคมนาคมขนส่ง สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และสาขาการจัดการของเสีย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ และสาขาเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่๑/๒๕๖๔
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นรองประธาน และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสาขาพลังงาน สาขาคมนาคมขนส่ง สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์สาขาการจัดการของเสีย และสาขาเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยการประชุม
มีวาระเพื่อพิจารณาที่สำคัญ คือ ผลการศึกษาแนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย ในสาขาพลังงานสาขาคมนาคมขนส่ง สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และสาขาการจัดการของเสีย รวมทั้งผลการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์(Cost-benefit analysis) โอกาสและอุปสรรค และผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม ตามภาพฉายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยเพื่อบรรลุเป้าหมาย ๒ องศาเซลเซียส และ ๑.๕ องศาเซลเซียส ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ ๕๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม