การประชุมคณะทํางานจัดทํายุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย สาขาเกษตร สาขาป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ และสาขาเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ได้จัดการประชุมคณะทํางานจัดทํายุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย สาขาเกษตร สาขาป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ และสาขาเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.โดยการประชุมมีวาระเพื่อพิจารณาที่สำคัญ คือ ผลการศึกษาแนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย ในสาขาเกษตร และสาขาป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมทั้งผลการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ (Cost-benefit analysis) โอกาสและอุปสรรค และผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม ตามภาพฉายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยเพื่อบรรลุเป้าหมาย ๒ องศาเซลเซียส และ ๑.๕ องศาเซลเซียส โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมฯ ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นรองประธานการประชุมฯ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสาขาเกษตร สาขาป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน และสาขาเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวนประมาณ ๔๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม