การประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในของกรม การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการในสังกัดกลุ่มภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในของกรม การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการในสังกัดกลุ่มภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เพื่อร่วมกันพิจารณา (ร่าง) คำชี้แจงประกอบการขอปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการในสังกัดกลุ่มภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อนำข้อเสนอฯ เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงพิจารณาต่อไป ในการนี้ นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางกตัญชลี ธรรมกุล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทส. และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. จำนวนประมาณ ๒๐ คน เข้าร่วมประชุมทางไกล (Video Conference) ผ่านระบบ Zoom เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๓ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม