การประชุมคณะทำงาน เพื่อกลั่นกรองโครงการ ที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) ได้จัดการประชุมคณะทำงานเพื่อกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เมื่อวันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๒ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน และดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ มีมติเห็นชอบในหลักการต่อเอกสารข้อเสนอโครงการ Effectively Managing an Ecological Network of Marine Protected Areas in the Large Marine Ecosystems in the ASEAN Region (ASEAN ENMAPS) ซึ่งจะขอรับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก รอบที่ ๗ สาขาความหลากหลายทางชีวภาพในวงเงินทั้งหมดที่เหลืออยู่ (๙๙๓,๓๗๘.๘๘ ดอลลาร์สหรัฐ) ก่อนนำเสนอสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ คณะกรรมการพิจารณาโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อพิจารณาจัดทำเอกสารแสดงเจตจำนงเข้าร่วมโครงการ ต่อไป ในการนี้ นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. เข้าร่วมการประชุม พร้อมด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมประชุมประมาณ ๒๕ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม