การประชุมคณะทำงานเพื่อกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 1/2564

ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม ๒๕64 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1004 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 และผ่านระบบ Video Conference โดยมีนายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฐานะคณะทำงาน และผู้อำนวยการ กลช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ เข้าร่วมการประชุม

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ประเทศไทย โดย สผ. เสนอโครงการการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย หลังปี พ.ศ. 2564 และแนวทางการติดตามประเมินผล เพื่อขอรับการสนับสนุนทางการเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF) จากวงเงิน GEF-7 set aside ซึ่งเป็นวงเงินที่ GEF จะให้การสนับสนุนประเทศภาคีสมาชิกอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ในการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานเร่งด่วนเพื่อรองรับการดำเนินงานตามกรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลก หลังปี ค.ศ. ๒๐๒๐ ที่จะมีการรับรองในการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 15 ช่วงที่ 2 ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2565 ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม