การประชุมคณะทำงานเพื่อกลั่นกรอง โครงการที่ขอรับการสนับสนุน จากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จัดการประชุมคณะทำงานเพื่อกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ ณ อาคารทิปโก้ ๒ โดยมี ดร. รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ดร. ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงการการผลักดันการประยุกต์ใช้และการจัดการตลอดวงจรของการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย (Accelerating the adoption and life-cycle solutions to electric mobility development in Thailand) และแนวทางการพิจารณาโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการอนุวัติตามพันธกรณีของอนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง (Enabling Activities) รวมทั้งเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการการจัดทำรายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ ๔ (Fourth Biennial Update Report: BUR4) สำหรับการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกในการจัดทำรายงานเพื่อสื่อสารการดำเนินงานของประเทศตามที่กำหนดในมาตรา ๔ และ ๑๒ ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น ๓๗ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม