การประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจ เตรียมการจัดประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand Climate Action Conference) ด้านสารัตถะ ครั้งที่ 3/2565

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เลขาธิการ สผ. มอบหมายให้ นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผอ.กปอ. ทำหน้าที่ประธานการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจฯ ด้านสารัตถะ ครั้งที่ 3/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 1004 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 โดยมี นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ ที่ปรึกษาคณะทำงานและนางสาวชัชวรรณ เย็นอาคาร นักวิขาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ กลุ่มงานประสานงานกลางอนุสัญญา กปอ. ทำหน้าที่เลขานุการคณะทำงาน พร้อมด้วยนางสาวเบญจมาภรณ์ วัฒนธงชัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานอนุสัญญากลาง กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) และผู้แทนหน่วยงานในคณะทำงานเข้าร่วมการประชุมประมาณ 50 คน คณะทำงานเฉพาะกิจฯ ด้านสารัตถะ ได้รับทราบสรุปผลการประชุมสรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเตรียมการจัดประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (TCAC) ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ในส่วนของความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะทำงานเฉพาะกิจฯ ทั้ง 4 คณะ ได้แก่ (1) ด้านพิธีการ (2) ด้านสารัตถะ (3) ด้านนิทรรศการและการประชาสัมพันธ์ และ (4) ด้านการประสานความร่วมมือภาคีเครือข่าย ในสาระสำคัญของ (ร่าง) กำหนดการและรายละเอียดด้านสารัตถะการจัดประชุมฯ การจัดหาผู้รับจ้างจัดการประชุมฯ และการจัดนิทรรศการ พร้อมกันนี้ คณะทำงานเฉพาะกิจฯ ได้ร่วมพิจารณาให้ความเห็นต่อ (ร่าง) กำหนดการประชุมฯ พร้อมทั้งมอบหมายหน่วยสนับสนุนหลักของแต่ละช่วงเสวนาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content