การประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจ เตรียมการจัดประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand Climate Action Conference) ด้านสารัตถะครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจเตรียมการจัดประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand Climate Action Conference) ด้านสารัตถะครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 1003 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 โดยมี นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ ที่ปรึกษาคณะทำงาน และนางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ พร้อมด้วย นางสาวจิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) และผู้แทนหน่วยงานในคณะทำงานเฉพาะกิจฯ TCAC ด้านสารัตถะ เข้าร่วมการประชุมประมาณ 50 คน

          คณะทำงานเฉพาะกิจฯ TCAC ด้านสารัตถะ ได้ร่วมพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) กำหนดการและรายละเอียดด้านสารัตถะการจัดประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (TCAC) ครั้งแรกของประเทศ ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2565 เพื่อเตรียมเสนอต่อคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ TCAC ซึ่งมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานอนุกรรมการ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเตรียมการจัดการประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand Climate Action Conference) ที่ 1/2565 เรื่อง ยกเลิกและแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเตรียมการจัดประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand Climate Action Conference) และรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เรื่อง การเตรียมการจัดประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand Climate Action Conference: TCAC)

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)