การประชุมคณะทำงานฯ TCAC ด้านสารัตถะ ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจเตรียมการจัดประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย ( Thailand Climate Action Conference : TCAC ) ด้านสารัตถะ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 1003 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 โดยมี ดร.อัษฎาพร ไกรพานนท์ ที่ปรึกษาคณะทำงาน และนางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี กปอ. ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ พร้อมด้วย ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ กลช. และผู้แทนหน่วยงานในคณะทำงานเข้าร่วมการประชุมประมาณ 50 คน          

คณะทำงานฯ TCAC ด้านสารัตถะ ได้รับทราบสรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเตรียมการจัดประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (TCAC) ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งการประชุมฯ TCAC มีกำหนการจัดเบื้องต้น ในระหว่างวันที่ 5 – 9 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม ทั้งนี้ คณะทำงานฯ ได้ร่วมพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) กำหนดการและรายละเอียดด้านสารัตถะการจัดประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (TCAC) เพื่อเตรียมเสนอต่อคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาในการประชุมครั้งถัดไป

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)