การประชุมคณะทำงานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ สผ. ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1002 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ สผ. ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นางสาวธุวานันท์ ยุกติรัตน เลขานุการกรม ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่สำคัญ ดังนี้

1) แผนปฏิทินประชาสัมพันธ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

    – ปฏิทินวันสำคัญทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    – ปฏิทินประเด็นสถานการณ์ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    – ปฏิทินการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนา/ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2) แนวทางดำเนินงานต่อต้านข่าวปลอมของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3) การยกร่างแผนการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Webex จำนวน 20 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม