การประชุมคณะกรรมการตัดสินรางวัลนวัตกรรม สผ. รอบสุดท้าย ครั้งที่ 2/2565

สผ. จัดการประชุมคณะกรรมการตัดสินรางวัลนวัตกรรม สผ. รอบสุดท้าย ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1001 อาคารทิปโก้ 2 และผ่านระบบออนไลน์ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานกรรมการ นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. พร้อมด้วย ศ.นพ.สุรศักดิ์ ฐานีพานิชสกุล รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ดร.อำพล อาภาธนากร ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้ง ดร.มัธยา รักษาสัตย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน เพื่อรับฟังการนำเสนอผลงานนวัตกรรม สผ. ที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองเบื้องต้นแล้ว รวมทั้งสิ้น 9 โครงการ โดยแบ่งเป็น 1) ผลงานประเภทบุคคล รูปแบบโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
ภายในปีงบประมาณ 2563 – 2564 จำนวน 1 โครงการ และ 2) ผลงานประเภททีมบุคลากร รูปแบบข้อเสนอสร้างสรรค์ใหม่หรือไอเดีย จำนวน 8 โครงการ

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)