การประชุมคณะทำงานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ สผ. ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1002 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานการประชุมคณะทำงานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ สผ. ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นางสาวธุวานันท์ ยุกติรัตน เลขานุการกรม ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณา (ร่าง) แผนประชาสัมพันธ์ สผ.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Webex จำนวน 30 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)