การประชุมคณะทำงาน ศูนย์ปฏิบัติการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมสายชล ชั้น ๙ กรมทรัพยากรน้ำ นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมีรองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช นายประเสริฐ ศิรินภาพร และนายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ เข้าร่วมในการประชุม ซึ่งมีเรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้ ๑) การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์เมขลา กรมทรัพยากรน้ำ ๒) คำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ๖๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฯ ๓) การใช้เลขที่หนังสือศูนย์ปฏิบัติการฯ ที่ ทส ๐๒๓๐/…………. และใช้อักษรย่อ ศปส. และ ๔) การเชื่อมหมายเลข Green call 1310 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) กับหน่วยงานในสังกัด ทส. และเรื่องเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้ ๑) แนวทางการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการฯ ๒) แนวทางการบูรณาการข้อมูลเพื่อติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาและการให้ความช่วยเหลือด้านทรัพยากรน้ำ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และด้านสิ่งแวดล้อม ๓) รูปแบบการจัดทำรายงานของศูนย์ปฏิบัติการฯ และแสดงผลทางช่องสื่อสารต่าง ๆ และ ๔) แผนการดำเนินงาน และกรอบเวลาของศูนย์ปฏิบัติการฯ ซึ่งภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ได้มีการเข้าเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการฯ ดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม