การประชุมคณะทำงานประสานงานเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนนโยบาย ๙ ด้าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

เมื่อวันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารสำนักงาน ก.พ. (เดิม) นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประสานงานเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนนโยบาย ๙ ด้าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ซึ่งมีเรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ จำนวน ๒ เรื่อง คือ ๑. การแต่งตั้งคณะทำงานประสานงานเร่งรัดติดตามการแก้ไขปัญหาและขับเคลื่อนนโยบาย ๙ ด้าน ๒. สรุปผลการประชุมแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ และเรื่องเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบาย จำนวน ๙ประเด็น คือ ๑. ด้านสิทธิ เสรีภาพ และประชาธิปไตย ๒. ด้านการกระจายอำนาจ ๓. ด้านกระบวนการยุติธรรม ๔. ด้านที่ดินและพื้นที่เกษตรกรรม ๕. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๖. ด้านนโยบายในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ ๗. ด้านนโยบายการคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์และสิทธิความเป็นมนุษย์ ๘. ด้านสิทธิของคนไร้สถานะ ๙. ด้านนโยบายรัฐสวัสดิการ ในการนี้ นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางอรวรรณ ดนัยบุตร ผู้อำนวยการกองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม นางจุไรรัตน์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการที่ดิน และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม