การประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์และประสาน การจัดการข้อร้องเรียนแก่ประชาชนในการรื้อถอน ทุบอาคารเก่า และก่อสร้างอาคารใหม่ ของ สผ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

     คณะทำงานประชาสัมพันธ์และประสานการจัดการข้อร้องเรียนแก่ประชาชนในการรื้อถอน ทุบอาคารเก่า และก่อสร้างอาคารใหม่ ของ สผ. ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคาร สผ. โดยมี นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบผลการประเมินซากอาคาร สผ. จากกรมธนารักษ์ ข้อมูลการสำรวจสำนักงานชั่วคราว (อาคารทิปโก้ ๒) รวมถึงสรุปประเด็นข้อร้องเรียนงานก่อสร้าง ของอาคารกระทรวงการคลัง โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณา (ร่าง) แผนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการรื้อ และการก่อสร้าง อาคาร สผ. และการประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากร สผ. และโดยรอบ สผ. ได้รับทราบและการเชิญผู้ร้องเรียนงานก่อสร้างอาคารของกระทรวงการคลัง เพื่อให้ข้อคิดเห็น ต่อการก่อสร้างอาคาร สผ.
ทั้งนี้ คณะทำงานดังกล่าวมีหน้าที่วางแผนและเตรียมการประชาสัมพันธ์ในขั้นตอนก่อนและระหว่างรื้อถอน ทุบอาคารเก่า และก่อสร้างอาคารใหม่ของ สผ. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ สผ. ประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบ อาคาร สผ. และประชาชนทั่วไป ได้รับรู้และเข้าใจขั้นตอนการดำเนินงาน รวมถึงมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจน รับฟังความคิดเห็น หรือข้อห่วงกังวลของประชาชน ที่อยู่อาศัยโดยรอบอาคาร สผ.เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานและจัดเตรียมมาตรการป้องกันฯ ให้เกิดความเหมาะสมต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม