การประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์และประสานการจัดการข้อร้องเรียนแก่ประชาชนในการรื้อถอน ทุบอาคารเก่า และก่อสร้างอาคารใหม่ของ สผ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๑ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ นายประเสริฐ  ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์และประสานการจัดการข้อร้องเรียนแก่ประชาชนในการรื้อถอน ทุบอาคารเก่า และก่อสร้างอาคารใหม่ของ สผ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  โดยมีนายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ เป็นรองประธานคณะทำงานฯ และมีผู้แทนกลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม และผู้อำนวยการกลุ่มงานติดตามประเมินสถานการณ์ กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ โดยการประชุมในครั้งนี้ มีผู้แทนจากสำนัก กอง กลุ่มอิสระ และรวมถึงเจ้าหน้าที่ สผ.จำนวน ๒๓ คน เข้าร่วมการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแผนการประชาสัมพันธ์และประสานการจัดการข้อร้องเรียนแก่ประชาชน ในช่วงการรื้อถอน ทุบอาคารเก่า และก่อสร้างอาคารใหม่ของ สผ. ในการดำเนินการของคณะทำงานประชาสัมพันธ์ฯ ในระยะต่อไป ทั้งนี้  ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานขอความอนุเคราะห์ผู้อำนวยการกอง เลขานุการกรม และกลุ่มอิสระ พิจารณามอบหมายผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะทำงานย่อยเพื่อแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนการรื้อถอนอาคารเก่า และก่อสร้างอาคารใหม่ของ สผ. ต่อประชาชนที่ร้องเรียนเข้ามายัง สผ. ผ่านช่องทางต่างๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม