การประชุมคณะทำงานบูรณาการนโยบายและแผนการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ได้จัดการประชุมคณะทำงานบูรณาการนโยบายและแผนการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom cloud meetings) โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นคณะทำงานและเลขานุการ ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฐานะคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวนประมาณ ๕๐ คน โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาวาระที่สำคัญ ดังนี้ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย (Thailand’s Long-Term Low Greenhouse Gas Emission development Strategy) ซึ่งคณะทำงานฯ ได้ร่วมกันให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ระยะยาวฯ และเห็นชอบให้นำเสนอ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ระยะยาวฯ ต่อคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการบูรณาการนโยบายและแผน เพื่อพิจารณาต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม