การประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

เมื่อวันพุธที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๒ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ เอื้อสุวรรณา ผู้อำนวยการกลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่สำคัญ ดังนี้ ๑.) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายกอง/กลุ่มอิสระ และ ๒.) ผลการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปี และงบรายจ่ายประจำปี นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ และความคืบหน้าการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และอื่นๆ รวมถึง เรื่อง กำหนดการส่งเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในเบื้องต้น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกอง เลขานุการกรม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Webex จำนวนมาณ ๔๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม