การประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔

เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๒ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ เอื้อสุวรรณา ผู้อำนวยการกลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้มีเรื่องเพื่อทราบดังนี้ ๑) สรุปผลการใช้จ่ายงบกันเหลื่อมปี ๒๕๖๓ ๒) งบกันเหลื่อมปี ๒๕๖๔ และ ๓) กรอบวงเงินงบประมาณงวดที่ ๑ นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่สำคัญ ดังนี้ ๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายกอง/กลุ่มอิสระ ๒) จัดสรรงบประมาณงวดที่ ๑ รายกอง/กลุ่มอิสระ ๓) ความคืบหน้าโครงการจ้างที่ปรึกษางบรายจ่ายอื่นและงบลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๔ และ ๔) ความคืบหน้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างที่ปรึกษางบรายจ่ายอื่นและงบลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เลขานุการกรม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สผ. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Webex จำนวนประมาณ ๓๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม