การประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๙ กันยายน 2564 เวลา ๐๙.๓๐ น. ห้องประชุม ๑๐๐๓ ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ เอื้อสุวรรณา ผู้อำนวยการกลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมมีเรื่องเพื่อทราบ ดังนี้ ๑) แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กอง และกลุ่มอิสระ ๒) ความคืบหน้าขอรับจัดสรรงบกลางเพื่อเป็นค่าเช่าอาคารสำนักงาน และ ๓) หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ไว้เบิกเหลื่อมปี จากนั้นที่ประชุมได้มีการพิจารณาและมีมติเห็นชอบต่อเรื่องที่สำคัญ ดังนี้ ๑) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายกอง/กลุ่มอิสระ ๒) ความคืบหน้าโครงการจ้างที่ปรึกษางบรายจ่ายอื่นและงบลงทุน พ.ศ. ๒๕๖๔ และ ๓) ความคืบหน้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างที่ปรึกษางบรายจ่ายอื่น และงบลงทุน พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกอง เลขานุการกรม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สผ. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Webex จำนวนกว่า ๓๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม