การประชุมคณะทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม สผ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ได้จัดประชุมคณะทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ ณ ห้องประชุม ๑๐๐๓ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ โดยมี นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุม และนางณัฐิยา ลาภเลิศสุข ผู้อำนวยการ กพร. ทำหน้าที่เลขานุการ  ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องที่สำคัญ ดังนี้ ๑) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ๒) (ร่าง) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ๓) การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และ ๔) (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้การบริหารงานและการปฏิบัติงานตามภารกิจให้มีคุณธรรม โปร่งใส ปราศจากการทุจริต นำไปสู่การเป็นหน่วยงานที่ได้รับความเชื่อมั่นในการดำเนินการด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริต มีระบบการติดตามตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง ทั้งนี้มีผู้แทนกองและกลุ่มอิสระ จำนวนประมาณ ๓๐ คน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์   สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม