การประชุมคณะทำงานจัดทำกรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลก หลังปี ค.ศ. ๒๐๒๐ ครั้งที่ ๔

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) ในฐานะหน่วยประสานงานกลางอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมด้วยผู้แทนเยาวชนไทยในเครือข่ายเยาวชนโลกด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Global Youth Biodiversity Network) เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำกรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลก หลังปี ค.ศ. ๒๐๒๐ ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา เพื่อร่วมหารือแลกเปลี่ยน เสนอแนะความเห็นต่อร่างกรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลก หลังปี ค.ศ. ๒๐๒๐ (Post – 2020 Global Biodiversity Framework: Post-2020 GBF) และประเด็นเกี่ยวกับข้อมูลดิจิทัลของลำดับพันธุกรรม (Digital Sequencing Information on Genetic Resources: DSI) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเนื้อหาของร่างกรอบงานฯ หลายประเด็น ทั้งในเชิงเนื้อหาและองค์ประกอบของการดำเนินงานยังไม่ได้ข้อสรุปร่วมกัน ดังนั้น คณะทำงานฯ จึงมีมติกำหนดให้มีการประชุมหารือผ่านระบบทางไกลอีกครั้ง ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้ได้ข้อสรุปสุดท้ายก่อนนำเสนอร่างกรอบงานฯ ต่อการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ ๑๕ ช่วงที่ ๒ (CBD COP 15 Part 2) ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา พิจารณารับรองและภาคีอนุสัญญาฯ สามารถนำไปใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนจัดการความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ ต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)