การประชุมคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย สาขาเกษตร และสาขาป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย สาขาเกษตร และสาขาป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๑ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำหน้าที่รองประธาน และนายธีรพงษ์ เหล่าพงศ์พิชญ์ รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ทำหน้าที่คณะทำงานและเลขานุการ ซึ่งมีคณะทำงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสาขาเกษตร และสาขาป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินเข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้ รับทราบผลการประชุมระดับรัฐมนตรีระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ นอกจากนี้ ยังได้มีการพิจารณาเรื่องการหารือศักยภาพการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ในสาขาเกษตร และสาขาป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน และแนวทางในการจัดทำยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทยด้วย

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม