การประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ สผ. ครั้งที่ 1/2564

ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1003 อาคารทิปโก้ 2 นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุมฯ ทั้งนี้ ได้พิจารณาการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนกิจกรรม และการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ สผ. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ ซึ่ง แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ สผ. และจะนำเสนอต่อเลขาธิการ สผ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)