การประชุมคณะทำงาน ขับเคลื่อนการดำเนินงาน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ ๑๒ สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

เมื่อวันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๖๐๓ ชั้น ๖ อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ ๑๒ สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมี นายประเสริฐ  ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. เป็นรองประธาน และนางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการฯ พร้อมด้วยผู้แทนจากคณะทำงานฯ และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนประมาณ ๔๐ คน ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่สำคัญ คือ แผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๘๐ (ฉบับปรับปรุง) และการเพิ่มองค์ประกอบของคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ ๑๒ รวมทั้ง มีการรายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบในเรื่องการจัดทำรายงานผลการทบทวนการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ระดับชาติโดยสมัครใจ (Voluntary National Review: VNR) ของไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ ๑๒ และผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม