การประชุมคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูล (Data Governance) ของสผ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1002 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ ๒ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นประธานการประชุม  นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธาน นางณัฐิยา ลาภเลิศสุข ผู้อำนวยการกองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการและเลขานุการฯ และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูล  (Data Governance) สผ. ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video conference) ซึ่งที่ประชุม ได้รับทราบถึงการเผยแพร่ข้อมูลในระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ รวมถึงการปรับปรุงรายการสถิติทางการสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ สผ. และการจัดทำระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ของ สผ. ในการนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาและมีมติเห็นชอบ จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ 1) แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลในระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐในอนาคต 2) การจัดทำมาตรการและวิธีปฏิบัติภายใต้นโยบายข้อมูลสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 3) การกำหนดวิธีการแบ่งภูมิภาคของประเทศไทย สำหรับใช้กับข้อมูลของ สผ.

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม