การประชุมคณะทำงานการกำกับดูแลองค์การที่ดี สผ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ได้จัดการประชุมคณะทำงานการกำกับดูแลองค์การที่ดี สผ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๒ อาคารทิปโก้ ๒ โดยมี นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุม และนางณัฐิยา ลาภเลิศสุข ผู้อำนวยการ กพร. ทำหน้าที่เลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) คู่มือการกำกับดูแลองค์การที่ดี สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และมอบหมายให้กองและกลุ่มอิสระ เสนอมาตรการ /โครงการ/กิจกรรม ภายใต้นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สผ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้กพร. ภายในวันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อรวบรวมและจัดทำคู่มือฯ เสนอต่อเลขาธิการ สผ. พิจารณาลงนามและเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ สผ. รับทราบและถือปฏิบัติ โดยให้กองและกลุ่มอิสระ รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ /โครงการ/กิจกรรม รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ให้ กพร. เพื่อจัดทำสรุปรายงานผล และเสนอคณะทำงานฯ ต่อไป โดยการประชุมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนกองและกลุ่มอิสระ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนประมาณ ๓๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม