การประชุมคณะกรรมการ ประสาน กำกับ และติดตามการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1003 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย กรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวนประมาณ 30 คน โดยมีนายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. เป็นผู้แทน ทส. เข้าร่วมประชุม พร้อมเจ้าหน้าที่ สผ. ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติเห็นชอบต่อ (1) กรอบแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ และให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษารวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา (โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4) (2) มอบ สศช. ดำเนินการและชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนต่อข้อร้องเรียนกรณีการดำเนินการโครงการเมืองต้นแบบฯ (3) มอบหมายคณะอนุกรรมการฯพิจารณาในการดำเนินการตามข้อเรียกร้องตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 พร้อมทั้ง รับทราบ (1) คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 60/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสาน กำกับ และติดตามการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ลงวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565 และ (2) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 เรื่อง การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการดำเนินการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไปสู่เมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา“เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต”

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)