การประชุมคณะกรรมการแห่งชาติ ว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นรองประธาน และ ดร. รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เลขาธิการ สผ.) ในฐานะกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

ที่ประชุมได้รับทราบเรื่องต่าง ๆ อาทิ  (๑) การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเเห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก เพื่อทดแทนกรรมการฯ เดิมที่หมดวาระลง  (๒) การดำเนินงานเพื่อผลักดันการนำเสนอพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลก ที่มอบหมาย รมว.ทส. ลงนามในหนังสือถึงรัฐภาคีสมาชิกคณะกรรมการมรดกโลกเพื่อขอรับการสนับสนุน และการดำเนินงานของ สผ.ในการเชิญคณะทูตานุทูตรัฐภาคีฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงและการดำเนิการในด้านต่าง ๆ รวมทั้ง เห็นชอบให้เชิญสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN) ในการสำรวจพื้นที่และให้คำแนะนำตามข้อมติคณะกรรมการมรดกโลก ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณา (ร่าง) เอกสารการนำเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม เมืองโบราณศรีเทพ เป็นมรดกโลก และมีมติเห็นชอบ และมอบหมายให้ สผ. นำเสนอเอกสารดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจัดส่งให้ศูนย์มรดกโลก ภายในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ต่อไป  และ เห็นชอบ (ร่าง) เอกสารรายงานข้อเท็จจริง กรณีโครงการพัฒนาการก่อสร้างเขื่อนภายในพื้นที่มรดกโลกและพื้นที่ใกล้เคียง กลุ่มป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่ ที่ศูนย์มรดกโลก มีข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ดังกล่าว และมอบหมายให้ สผ. ประสานกรมองค์การระหว่างประเทศ และกระทรวงการต่างประเทศในการดำเนินการแจ้งตอบศูนย์มรดกโลก ต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม