การประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2565

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมในฐานะกรรมการ และ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่ง สศช. ได้รายงานผลการการดำเนินการขับเคลื่อนตามภารกิจของหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และประสานงานหลักในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 เป้าหมายหลัก (Goal) และ 169 เป้าหมายย่อย (Target) ผลการดำเนินการตามแผนขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย (Thailand’s SDG Roadmap) และการทบทวนการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 โดยสมัครใจของไทย (Voluntary National Review: VNR) ประจำปี 2564 รวมทั้งพิจารณาการปรับปรุงคณะอนุกรรมการและคณะทำงานภายใต้คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และแนวทางการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยในระยะต่อไป

ทั้งนี้ นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. พร้อมด้วย นางอรวรรณ ดนัยบุตร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1003 อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางระบบ Zoom

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)