การประชุมคณะกรรมการ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธานคนที่ ๑ นายธิติ โลหะปิยะพรรณ ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธานคนที่ ๒ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติรับทราบ จำนวน ๔ เรื่อง คือ  ๑) ผลการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจว่าด้วยการดำเนินงานตามมาตรา 8(j) ครั้งที่ ๑๑ และการประชุมคณะที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ วิชาการและเทคโนโลยี ครั้งที่ ๒๓ ๒) ความก้าวหน้าการจัดทำกรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลกหลังปี ค.ศ. ๒๐๒๐ (พ.ศ. ๒๕๖๓) ๓) ความก้าวหน้าการจัดทำ (ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. … และ ๔) แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ภายใต้แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๖๕๔ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) นอกจากนั้นที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ จำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้ ๑) (ร่าง) Kuala Lumpur Resolution on the Post – 2020 Global Biodiversity Framework สำหรับการประชุม ASEAN High Level Ministerial Meeting on Biological Diversity และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ๒) การปรับปรุงองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ของคณะอนุกรรมการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ และที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ ให้เสนออุทยานแห่งชาติเขาสก และอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง – ขุนน้ำนางนอน เป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานภาครัฐ และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนประมาณกว่า ๕๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content