การประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล ร่วมกับห้องประชุม ๒๐๒ ชั้น ๒ และห้องประชุมชั้น ๑๗ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบ Video Conference โดย ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ และมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาและเห็นชอบโครงการการพัฒนาตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และการก่อสร้างอาคารที่ทำการกองบังคับการตำรวจนครบาล ๖ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ โดยเน้นการออกแบบและปรับปรุงอาคารให้สอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อมของพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และเอื้อประโยชน์ต่อการใช้สอยในปัจจุบัน รวมถึงปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบที่ส่งเสริมพื้นที่สีเขียวตามนโยบายการใช้ที่ดินบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ และให้พื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์คงความแท้ดั้งเดิม นอกจากนี้ ยังได้เห็นชอบแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าปัตตานี ที่มีวิสัยทัศน์ “เมืองเก่าปัตตานีศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์โบราณคดีและวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่สำคัญของภาคใต้” เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ในระยะ ๑๐ ปีที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นกลไกและกรอบแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญให้กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่เมืองเก่า นำไปขับเคลื่อนงานอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า ให้มีความสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ เพื่อดำรงคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรมสืบต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม