การประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ (กอช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๒ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมี ดร.อัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธานคนที่ ๑ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ในการนี้ นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย กรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จำนวนกว่า ๓๐ คน ซึ่งมีการประชุมทางไกล (Video Conference) ผ่านโปรแกรม Zoom ด้วย ทั้งนี้ที่ประชุมได้รับทราบ ๔ เรื่อง ได้แก่ ๑) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๒) ความก้าวหน้าในการดำเนินการพัฒนาคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ๓) ความก้าวหน้าการจัดทำกรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลกหลังปี ค.ศ. ๒๐๒๐ และ ๔) การดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ภายใต้กรอบอาเซียน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. …. โดยให้สำนักงานนโยบายฯ นำเสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติดังกล่าว ต่อคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม