การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รองเลขาธิการ สผ.) พร้อมด้วย นางณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ โดยรองเลขาธิการ สผ. ได้นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานตามเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้การมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (Nationally Determined Contribution : NDC) ต่อที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธาน โดยสืบเนื่องจากมติที่ประชุมเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้มีมติเห็นชอบมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกนำเสนอภาพรวมในการประชุมครั้งต่อไป โดย สผ. ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้นำเสนอข้อมูลในวาระที่ ๓.๑ นโยบายและแผนการดำเนินการเพื่อการบรรลุเป้าหมายในการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกซึ่งมีประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ ความสำคัญและทิศทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศนโยบายและมาตรการของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่เชื่อมโยงกับมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับชาติ (Nationally Appropriate Mitigation Action: NAMA) และแผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศรายสาขา ตามแผนที่นำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๓ โดยที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว และประธานกรรมการฯ ได้แสดงความตระหนักถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และให้ความสำคัญกับการดำเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกควบคู่ไปกับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content