การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมี นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานคนที่ ๑ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธานคนที่ ๒ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการและเลขานุการ และ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ซึ่งมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม โดยที่ประชุมฯ ได้มีการพิจารณารายงาน EIA จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ โครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ ตอน น่าน – อ.เฉลิมพระเกียรติ (ตอน ๒) ของกรมทางหลวง และโครงการท่าเทียบเรือขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนกระบี่ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณาเกี่ยวกับการปรับประกาศการกำหนดอัตราค่าบริการกำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการขยายระยะเวลาการกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม จำนวน ๒ พื้นที่ ของจังหวัดพังงา และจังหวัดกระบี่ ออกไปอีก ๒ ปี เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีความต่อเนื่อง รวมทั้ง ได้เห็นชอบการทบทวนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” เพื่อยกระดับความเข้มงวดของมาตรการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดยเพิ่มเติมแผนเฉพาะกิจ เพื่อแก้ไขปัญหาในช่วงวิกฤต โดยประธานได้เน้นย้ำในที่ประชุม ให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานตามหน้าที่อย่างเข้มข้น รวมถึงเร่งการสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ควบคุมการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ป่า และการเกษตรด้วย พร้อมทั้ง เห็นชอบ ร่างแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะพลาสติก ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) ซึ่งจะสามารถกำหนดทิศทางนำไปสู่การลด เลิก ใช้พลาสติกเป้าหมาย ๔ ชนิด และนำเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
(Circular Economy) ต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

http://bpkd.bulukumbakab.go.id/wp-includes/css/slot88/
https://damkar.bontangkota.go.id/togel-slot/
Skip to content